SCI收录动态

作者

文章名

期刊名

Liu, Yunzhi; Gong, Xiaoxia; Shi, Lin; Shi, Yufei; Dong, Bo; Tian, Xiaoming

Future time perspective and study engagement among middle school students: A moderated mediation model.

PsyCh journal

Yao, Jinjie; Guo, Yurong; Bai, Jiansheng; Miao, Jing; Wang, Chenguang

Extracting weak electromagnetic signals based on RMPSO-SPBSR in virtual anechoic chamber

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

Huo, Erguang; Xu, Dong; Wang, Shukun; Chen, Yongping

Thermal decomposition mechanism and thermal stability prediction of n-pentane/n-butane mixture

ENERGY

Yao, Cheng-Jun; Xun, Wei; Yu, Miao; Hao, Xiang; Zhong, Jia-Lin; Gu, Han; Wu, Yin-Zhong

Tailoring angle dependent ferroelectricity in nanoribbons of group-IV monochalcogenides

JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER

Li, Hao; Wei, Wei; Gong, Zhongmiao; Li, Yajuan; Li, Yifan; Cui, Yi

In situ surface evolution dynamics of external-electric-field-triggered structural oscillation on Au(111)

APPLIED PHYSICS LETTERS

Cao, Ji-Min; Liu, Xin-Yu; Rao, Weidong; Shen, Shu-Su; Sheng, Daopeng; Wang, Shun-Yi

Regioselective Thiol-yne Reaction of Thiol with ((Methyl-d3)sulfonyl)ethyne: Synthesis of (2-((Methyl-d3)sulfonyl)vinyl)sulfides

JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY

Wang, Kaichong; Li, Jia; Gu, Xin; Wang, Han; Li, Xiang; Peng, Yongzhen; Wang, Yayi

How to Provide Nitrite Robustly for Anaerobic Ammonium Oxidation in Mainstream Nitrogen Removal

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY

Jiang, Jie; Tan, Jia

Restoring strong cosmic censorship in Reissner-Nordström-de Sitter black holes via non-minimal electromagnetic-scalar couplings

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

Li, Shufan; Wang, Peng; Cai, Zhidong; Jiang, Wanting; Xin, Xin; Wang, Xing; Zhou, Xiaojing

Correlates of physical activity levels, muscle strength, working memory, and cognitive function in older adults

FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE

Xie, Weijun; Zhang, Yue; Xu, Lei; Xie, Dan; Jiang, Li; Dong, Yanmao; Yuan, Yan

Degradation of Organic Dyes by the UCNP/h-BN/TiO2 Ternary Photocatalyst

ACS OMEGA

Yang, Ke; Sun, Guohua; Yang, Wenxia

Axial compressive behavior of low steel-concrete composite walls with multi-partition steel tubes and concrete

NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN

Zhou, Li; Chen, Junjiang; Zhang, Xiaonong; Zhu, Zixuan; Wu, Zhiqiang; Zhang, Kangyu; Wang, Yiwen; Wu, Peng; Zhang, Xingxing

Efficient nitrogen removal from municipal wastewater by an autotrophic-heterotrophic coupled anammox system: The up-regulation of key functional genes

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

Wang, Xin; Li, Huida; Yang, Jianyu; Wu, Chengxin; Chen, Mingli; Wang, Jianhua; Yang, Ting

Chemical Nose Strategy with Metabolic Labeling and Antibiotic-Responsive Spectrum Enables Accurate and Rapid Pathogen Identification

ANALYTICAL CHEMISTRY

Zhang, Fang; Zhou, Xi

Article Structural renovation of blocks in build-up area of Jiangnan cities, taking Suzhou new district as an example

ISCIENCE

Qu, Le; Gan, Yonghai; Xu, Bin; Wu, Bingdang; Wu, Wei; Huang, Tianyin; Kong, Ming; Chao, Jianying; Ding, Chengcheng; Cui, Yibin

Application of a novel zirconium coagulant in the coagulation-ultrafiltration process: Fluoride removal and membrane fouling alleviation

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

Zhou, Yang; Yao, Run-Zhuo; Cai, Xingwei; Wang, Zhenxing; Cen, Peipei; Yang, Yong; Yuan, Aihua; Tang, Yisong; Chen, Xiaoyun; Zhang, Shuanhong; Ouyang, Zhong-Wen; Chen, Lei

Field-induced Co(II) single-ion magnet in octahedral [S6] coordination environment

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

Cao, Ji-Min; Zhu, Wei-Chen; Liu, Xin-Yu; Rao, Weidong; Shen, Shu-Su; Sheng, Dao-peng; Wang, Shun-Yi

Simultaneous Preparation of Sulfides/Selenides and Sulfones via Synergistic Nickel-Catalyzed Reductive Coupling and SN2 Reaction

ORGANIC LETTERS

Jia, Haiyang; Zhang, Fen; Zhu, Chen; Sun, Jiawei; Xie, Xiao

Amino-grafted water-soluble ferrimagnetic iron oxide nanoparticles with ultra-high relaxivity for dual-modal magnetic resonance imaging

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS

Deng, Cong; Liu, Zhidong; Zhang, Ming

Effect of multi-channel discharge distribution on surface homogeneity in super-high-thickness WEDM

CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS

Yao, Rui; Chen, Ying; Zhou, Yong; Hu, Fuyuan; Zhao, Jiaqi; Liu, Bing; Shao, Zhiwen

Attention-guided Adversarial Attack for Video Object Segmentation

ACM TRANSACTIONS ON INTELLIGENT SYSTEMS AND TECHNOLOGY

Wu, Tianhui; Xiang, Min; Li, Yujiao; Gao, Yahan; Teng, Da; Sun, Minxuan; Guo, Weiqiang; Zhou, Yuanshuai

Exploration of the Pharmacological Mechanism of Vitexicarpin against Triple-Negative Breast Cancer in Network Pharmacology

FRONTIERS IN BIOSCIENCE-LANDMARK

Wu, Cao; Wang, Jing; Zhang, Xiaohang; Kang, Lixing; Cao, Xun; Zhang, Yongyi; Niu, Yutao; Yu, Yingying; Fu, Huili; Shen, Zongjie; Wu, Kunjie; Yong, Zhenzhong; Zou, Jingyun; Wang, Bin; Chen, Zhou; Yang, Zhengpeng; Li, Qingwen

Hollow Gradient-Structured Iron-Anchored Carbon Nanospheres for Enhanced Electromagnetic Wave Absorption

NANO-MICRO LETTERS

Liu, Hui; Li, Jingsha; Du, Feng; Yang, Luyun; Huang, Shunyuan; Gao, Jingfeng; Li, Changming; Guo, Chunxian

A core-shell copper oxides-cobalt oxides heterostructure nanowire arrays for nitrate reduction to ammonia with high yield rate

GREEN ENERGY & ENVIRONMENT

Jiang, Ling; Gu, Juping; Zhang, Xinsong; Hua, Liang; Cai, Yueming

Multi-Type Missing Imputation of Time-Series Power Equipment Monitoring Data Based on Moving Average Filter-Asymmetric Denoising Autoencoder

SENSORS

Hao, Ruidong; Wei, Zhongwei; He, Xu; Zhu, Kaifeng; He, Jiawei; Wang, Jun; Li, Muyu; Zhang, Lei; Lv, Zhuang; Zhang, Xin; Zhang, Qiwen

Robust Point Cloud Registration Network for Complex Conditions

SENSORS

Wei, Liangjiang; Jian, Wei; Fu, Baochuan; Jiang, Baoping

Research on Real-Time Trading Mechanism of Photovoltaic Microgrid Based on the Consortium Blockchain

ENERGIES

Zhu, Haoran; Sun, Min

Pressure-Sensitive Capability of AgNPs Self-Sensing Cementitious Sensors

SENSORS

Feng, Yan; Zhang, Weiwei; Zhu, Jin

Application of an Improved A* Algorithm for the Path Analysis of Urban Multi-Type Transportation Systems

APPLIED SCIENCES-BASEL

Ren, Weijie; Guo, Shenghui; Ahn, Choon Ki

Guaranteed Set-Membership Estimation for Local Nonlinear Uncertain Fuzzy Systems Subject to Partially Decouplable Unknown Inputs

IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS

Zhu, Jiaheng; Shang, Zhengyong; Long, Cheng; Lu, Song

Functional Measurements, Pattern Evolution, and Coupling Characteristics of Production-Living-Ecological Space in the Yangtze Delta Region

SUSTAINABILITY

Jiang, Shan; Cheng, Yue; Cheng, Yao; Huang, Yunqing

Generalized Multiscale Finite Element Method and Balanced Truncation for Parameter-Dependent Parabolic Problems

MATHEMATICS

Sun, Xiaohong; Yang, Yijun; Zhang, Chaoran; Zhang, Xiaodong; Tian, Ting

An Accurate Electro-Thermal Coupling Model of a GaAs HBT Device under Floating Heat Source Disturbances

MICROMACHINES

Li, Shanlin; Liu, Danmin; Wang, Guowei; Ma, Peijie; Wang, Xunlu; Wang, Jiacheng; Ma, Ruguang

Vertical 3D Nanostructures Boost Efficient Hydrogen Production Coupled with Glycerol Oxidation Under Alkaline Conditions

NANO-MICRO LETTERS

Shi, Xian; He, Xiaoqiao; Liu, Xuefeng

Understanding the Mechanism of the Structure-Dependent Mechanical Performance of Carbon-Nanotube-Based Hierarchical Networks from a Deformation Mode Perspective

NANOMATERIALS

Zhang, Zhe-Rui; Liu, Xiang-Jie; Zhang, He-Teng; Wang, Qiang; Ding, Ding; Tang, Ben-Zhen; Yu, Peng; Yao, Jin-Lei; Xia, Lei

Mechanism for Improved Curie Temperature and Magnetic Entropy Change in Sm-Doped Fe88Zr8B4 Amorphous Alloys

MATERIALS

Tian, Xiaochen; Li, Bocheng; Sun, Hu; Jiang, Yucheng; Zhao, Run; Zhao, Meng; Gao, Ju; Xing, Jie; Qiu, Jie; Liu, Guozhen; Mihailescu, Ion N.; Malagu, Cesare

Visible-Light-Driven Semiconductor-Metal Transition in Electron Gas at the (100) Surface of KTaO3

NANOMATERIALS

Xiang, Yunfei; Bian, Yankai; Liu, Jie; Xing, Yin

Insights into Very Early Afterslip Associated with the 2021 M 8.2 Chignik, Alaska Earthquake Using Subdaily GNSS Solutions

REMOTE SENSING

Sun, Min; Zhang, Sheng; Yang, Jun; Fang, Youzhen; Xu, Xiaochun

Investigation on Seismic Behavior of a Novel Precast Shear Wall System with Different Infill Wall Constructions

MATERIALS

Ou, Jinping; Hu, Qihou; Xing, Chengzhi; Zhu, Yizhi; Feng, Jiaxuan; Wang, Xinqi; Ji, Xiangguang; Lin, Hua; Yin, Hao; Liu, Cheng

Differences in the Vertical Distribution of Aerosols, Nitrogen Dioxide, and Formaldehyde between Islands and Inland Areas: A Case Study in the Yangtze River Delta of China

REMOTE SENSING

Zou, Yi; Xia, Tiantian; Zuo, Yanli; Gu, Yu; Zhang, Jiadong; Wei, Jie; Qian, Jing; Hao, Nan; Wang, Kun

Dual-mode sensing chip for photoelectrochemical and electrochromic visual determination of deoxynivalenol mycotoxin

MICROCHIMICA ACTA

Tang, Lei; Zou, Jingyun

p-Type Two-Dimensional Semiconductors: From Materials Preparation to Electronic Applications

NANO-MICRO LETTERS

Pan, Yuwei; Chen, Hanbo; Bolan, Nanthi; Sarkar, Binoy; Wang, Hailong; Chen, Chongjun

Both Sides of Coin: Benefits and Potential Negative Consequences of Biochar in Sediment Remediation

REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Ding, Kuixing; Ye, Yu; Hu, Jiugang; Zhao, Liming; Jin, Wei; Luo, Jia; Cai, Shan; Weng, Baicheng; Zou, Guoqiang; Hou, Hongshuai; Ji, Xiaobo

Aerophilic Triphase Interface Tuned by Carbon Dots Driving Durable and Flexible Rechargeable Zn-Air Batteries

NANO-MICRO LETTERS

Wang, Changshui; Zhang, Qian; Yan, Bing; You, Bo; Zheng, Jiaojiao; Feng, Li; Zhang, Chunmei; Jiang, Shaohua; Chen, Wei; He, Shuijian

Facet Engineering of Advanced Electrocatalysts Toward Hydrogen/Oxygen Evolution Reactions

NANO-MICRO LETTERS

Zou, Xinyi; Ma, Mengjie; Zhu, Jiachen; Zhang, Qun; Cao, Qianfei; Hamid, Sami Khasraw; Chen, Chongjun

Effect of sulphate on nitrogen removal, sludge characteristics and microbial community structure of anammox process

JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING

Hu, T.; Wang, H. N.; Jiang, M. J.

A novel semi-analytical approach for modeling multiphysics coupling throughout the entire exploitation process in methane hydrate-bearing sediments

COMPUTERS AND GEOTECHNICS

Han, Liang; Liu, Haijun; Zhang, Wengang; Wang, Lin

A comprehensive comparison of copula models and multivariate normal distribution for geo-material parametric data

COMPUTERS AND GEOTECHNICS

Areerob, Yonrapach; Meng, Zeda; Ullah, Kefayat; Wijaya, Karna; Otgonbayar, Zambaga; Oh, Won -Chun

Magnetic and ultrasonic integrated photocatalytic hydrogen evolution effects with Nanosize CoOCu2OZnO and TiO2 decorated on reduced graphene oxide

MATERIALS RESEARCH BULLETIN

Duan, Shu; Lu, Yuzhong; Cheng, Yujia; Liu, Qian

The impact of tax reduction on enterprises' financialization-A quasi-natural experiment based on the reduction of VAT rate

PLOS ONE

Tian, Sipeng; Peng, Chao; Xing, Huanhuan; Xue, Yuan; Li, Jing; Wang, Erkang

Boosting Photon Emission from the Chemiluminescence of Luminol Based on Host-Guest Recognition for the Determination of Dopamine

ANALYTICAL CHEMISTRY

Zhang, Tingting; Zhang, Lan; Wu, Shiying; Wang, Gongying; Huang, Xianhuai; Li, Weihua; Liu, Chang; Kong, Zhe; Li, Jiansheng; Lu, Rui

Self-Assembled Three-Dimensional Polyamide/Silver Nanoparticle Pore Array as a Highly Sensitive and Reproducible SERS Substrate for Pesticide Detection in Water

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

Chen, Juncai; Guo, Yongliang; Fan, Xiaozheng; Li, Yilian; Wu, Yi; Ma, Chunlan; Gong, Shijing; Dong, Xiao; Wang, Tianxing; Xu, Guoliang; An, Yipeng

Nanodevices from and electronic transport properties of ZrI2 monolayers

PHYSICAL REVIEW APPLIED

Chen, Yingyu; Chen, Wen; Tong, Meiyun; Mi, Suyu; Yao, Xinyu; Zhang, Zixuan; Li, Shanlin; Guo, Xianglin; Zheng, Cheng; Wang, Changhong; Li, De; Wang, Zhen

Solution Combustion Synthesis of Submicron-Sized Titanium Niobium Oxide Anodes for High-Rate and Ultrastable Lithium-Ion Batteries

LANGMUIR

Wei, Zhiwei; Xu, Wenjia; Xiao, Yi; Shu, Mi; Cheng, Lu; Wang, Yang; Liu, Chunbo

Enhancing building pattern recognition through multi-scale data and knowledge graph: a case study of C-shaped patterns

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH

Sun, Weiwei; Chen, Chao; Liu, Weiwei; Yang, Gang; Meng, Xiangchao; Wang, Lihua; Ren, Kai

Coastline extraction using remote sensing: a review

GISCIENCE & REMOTE SENSING

Wang, Chao; Zhang, Shan

Advantages of Nanomedicine in Cancer Therapy: A Review

ACS APPLIED NANO MATERIALS

Zhao, Yongchuan; Yang, Tianhong; Shi, Wenhao

Experimental Study of Multiple Physical Parameters Monitoring during Uniaxial Loading Process of Sandstone

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING

Chen, Yongjie; Li, Baoxia; Wang, Yaorong; Zhu, Xuehua; Yuan, Dan; Yao, Yingming

Synthesis of Mono- and Dinuclear Aluminum Complexes Bearing Aromatic Amino-Phenolato Ligands: A Comparative Study in the Ring-Opening Polymerization of Cyclohexene Oxide

INORGANIC CHEMISTRY

Li, Qichang; Gao, Jinxiao; Zang, Xingchao; Dai, Chunlong; Zhang, Huadong; Xin, Liantao; Jin, Wei; Xiao, Weiping; Xu, Guangrui; Wu, Zexing; Wang, Lei

Synergistic Effects of Pyrrolic N/Pyridinic N on Ultrafast Microwave Synthesized Porous CoP/Ni2P to Boost Electrocatalytic Hydrogen Generation

INORGANIC CHEMISTRY

Zhou, Ao; Li, Kexuan; Li, Xihui; Cui, Wei; Que, Zichao; Wang, Xi; Wang, Wenbin; Liu, Tiejun; Zou, Dujian; Peng, Xuan

Improving mechanical properties and durability of polyether sealant in prefabricated buildings with titanium dioxide and graphene

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

Mao, Ziwang; Zhao, Yibo; Dong, Jianhua; Li, Liangzhi; Zhou, Yuyang

Electrochemiluminescent silica nanoparticles encapsulating structure-optimized iridium complex to sensitively detect acetamiprid residues in tea based on aptamer sensor

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL

Zhang, Yu; Zhang, Ning; Dai, Denghui; Chen, Xin

Dynamic Stress Concentration and Particle Velocity Response of a Composite Lining Tunnel with Imperfect Interfaces Subjected to Blasting P Waves

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS

Liu, Jin; Song, Chuan-Jing

Symmetries and perturbations of time-scale nonshifted singular systems

AIP ADVANCES

Zhu, Lin; Zhang, Yi

Canonical transformations and Poisson theory for second-order generalized mechanical systems with power-law Lagrangians

AIP ADVANCES

Lin, Xiaoshan; Jiang, Quansheng; Shen, Yehu; Xu, Fengyu; Zhang, Qingkui

Multiscale Pooled Convolutional Domain Adaptation Network for Intelligent Diagnosis of Rolling Bearing Under Variable Conditions

IEEE SENSORS JOURNAL

Ling, Mingxiang; Wu, Shilei; Luo, Zhihong; Chen, Liguo; Huang, Tao

An electromechanical dynamic stiffness matrix of piezoelectric stacks for systematic design of micro/nano motion actuators

SMART MATERIALS AND STRUCTURES

Han, Qun; Liu, Zhaoxuan; Chen, Yongping; Li, Wenming

Enhance flow boiling in Tesla-type microchannels by inhibiting two-phase backflow

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER

Tan, Rongkai; Wang, Zhanfeng; Wu, Shilei; Liu, Weili; Jiang, Beibei

Unveiling orientation dependence of anisotropic plasticity in polycrystalline copper by nanoindentation

NANOTECHNOLOGY

Gao, Lei; Yang, Lei; Jiang, Rui; Ding, Yaqiong; Fang, Yu; Wu, Xingzhi; Ran, Jia; Wu, Qian; Sun, Yong; Chen, Yongqiang

Nonlinearly tunable Fano resonance in photonic crystal heterostructure with embedded a varactor-loaded split ring resonator

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

Zhou, Jianxian; Chen, Long; Wu, Jiajun; Lu, Zecheng; Liu, Fan; Chen, Xuedan; Xue, Pan; Li, Chunsheng; Wei, Lei; Wu, Guan; Li, Qingwen; Zhang, Qichong

High-Sensitivity Self-Powered Photodetector Fibers Using Hierarchical Heterojunction Photoelectrodes Enable Wearable Amphibious Optoelectronic Textiles

NANO LETTERS

Su, Yong; Mesiarova-Zemankova, Andrea; Mesiar, Radko

Idempotent uninorms on a bounded chain

FUZZY SETS AND SYSTEMS

Zhao, Qiang; Sun, Dongyao; Tang, Xiufeng; Hou, Lijun; Liu, Min; Han, Ping

An investigation of Nitrospira bacteria in coastal wetlands of China: distribution pattern and related environmental driving factors

FRONTIERS IN MARINE SCIENCE

Liang, Jingrui; Xu, Haoqing; Jiang, Pengming; Zhou, Aizhao; Lv, Yiyan; Ge, Peng

Study on the hydraulic conductivity of plastic concrete vertical cutoff walls

URBAN CLIMATE

Chen, Junjiang; Zhang, Xiaonong; Zhou, Li; Zhu, Zixuan; Wu, Zhiqiang; Zhang, Kangyu; Wang, Yiwen; Ju, Ting; Ji, Xu; Jin, Da; Wu, Peng; Zhang, Xingxing

Metagenomics insights into high-rate nitrogen removal from municipal wastewater by integrated nitrification, partial denitrification and Anammox at an extremely short hydraulic retention time

BIORESOURCE TECHNOLOGY

He, Yan; Zhang, Guoqiang; Chen, Juan; Liu, Shuhua; Jiang, Mingjing

Influence of C-S-Hs-PCE and Na2SO4 on the fluidity and mechanical performance of cement-lithium slag binder

MATERIALS AND STRUCTURES

Liu, Zhihao; Zhu, Shanshan; Zhang, Haiwei; Li, Wenyao; Jiang, Li; Zhou, Xing

Preparation and performance of self-healing nanocomposite coating with hydrophobic self-cleaning ability

POLYMER COMPOSITES

Xu, Zhelun; Zhong, Shanshan; Yu, Youli; Wang, Yueyang; Liu, Jun; Guo, Erhui; Wang, Congyan

Drought stress intensifies the phytotoxicity of five Asteraceae exotic invasive plants

ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES

Qian, Qinyue; Zhao, Jingjing; Zhang, Huan; Yang, Jiajia; Wang, Aijun; Zhang, Ming

Object-based inhibition of return in three-dimensional space: From simple drawings to real objects

JOURNAL OF VISION

Shi, Yejia; Jin, Jie; Xu, Yangrui; Li, Shuqi; Deng, Yixun; Cheng, Yu; Tang, Liguang; Liu, Xinlin; Wu, Chundu; Lu, Ziyang

Synthesis of Imprinted Ag-PANI/CdS/Fe3O4/BC Heterojunction Towards Selective Adsorption and Degradation of the Specific Pharmaceuticals

WATER AIR AND SOIL POLLUTION

Zhen, Sheng-Hu; Yu, Yang-Yang; Xie, Rong-Rong; Xu, Wei; Li, Shan-Wei

The Microbial Communities of Anaerobic Respiration and Fermentation Degrading Chitin Exist in the Anaerobic Sludge of Microbial Fuel Cell Anodes

FERMENTATION-BASEL

Yang, Zhiyu; Zhang, Xing; Qu, Yanting; Gao, Fei; Li, Yutong; Santiago, Jose Luis; Sanchez, Beatriz; Rivas, Esther

Response of Common Garden Plant Leaf Traits to Air Pollution in Urban Parks of Suzhou City (China)

FORESTS

Li, Peilun; Zhao, Zhiqing; Zhang, Bocheng; Chen, Yuling; Xie, Jiayu

Understanding the Visual Relationship between Function and Facade in Historic Buildings Using Deep Learning-A Case Study of the Chinese Eastern Railway

SUSTAINABILITY

Su, Chunxia; Guo, Jichong; Chen, Zhenping; Fu, Jingwei; Chen, Guizhang

UAV-Assisted Wireless Charging Incentive Mechanism Design Based on Contract Theory

SYMMETRY-BASEL

Wang, Xing; Yang, Zhengwei; Feng, Huihui; Zhao, Jiuwei; Shi, Shuaiyi; Cheng, Lu

A Multi-Stream Attention-Aware Convolutional Neural Network: Monitoring of Sand and Dust Storms from Ordinary Urban Surveillance Cameras

REMOTE SENSING

Xu, Yuhua; Gao, Qingwu; Xie, Chengrong; Zhang, Xin; Wu, Xiaoqun

Finite-Time Synchronization of Complex Networks With Privacy-Preserving

IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS

Song, Xinyu; Zhao, Lin; Cui, Guozeng

Finite-Time Command Filtered Adaptive Control for Robot Manipulators in Random Vibration Environment

IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS

Ou, Jinping; Hu, Qihou; Xing, Chengzhi; Zhu, Yizhi; Feng, Jiaxuan; Ji, Xiangguang; Zhang, Mingzhu; Wang, Xinqi; Li, Liyuan; Liu, Ting; Chang, Bowen; Li, Qihua; Yin, Hao; Liu, Cheng

Analysis of the Vertical Distribution and Driving Factors of Aerosol and Ozone Precursors in Huaniao Island, China, Based on Ground-Based MAX-DOAS

REMOTE SENSING

Lin, Jiayu; Zhao, Tao; Jiang, Mingjing

Investigating projectile penetration into immersed granular beds via CFD-DEM coupling

GRANULAR MATTER

Xi, Banglu; Jiang, Mingjing; Mo, Pinqiang; Liu, Xiaoxian; Yang, Jiaqiang

3D DEM analysis of the bearing behavior of lunar soil simulant under different loading plates

GRANULAR MATTER

Ding, Yijie; Zhou, Hongmei; Zou, Quan; Yuan, Lei

Identification of drug-side effect association via correntropy-loss based matrix factorization with neural tangent kernel

METHODS

Li, Jie; Xu, Yuhua; Wang, Cheng; Wu, Zhengying; Shiraishi, Yukihide; Du, Yukou

Interfacial engineering of platinum group metals electrocatalysts for advanced electrocatalysis

SURFACES AND INTERFACES

Zhou, Bo; Zhou, Zhendong; Zhou, Yang

Diffusion/adsorption/dissolution coupling process of methane gas in kerogen nano-slit: Molecular simulation and a chemical potential-based mass transfer model

CHEMICAL PHYSICS LETTERS

Li, Jiongzhi; Wang, Chencheng; Liu, ZhiGang; Wang, Ningfung; He, ZhiGang; Sha, Aiguo; Qian, Junchao

Fabrication of CeO2/municipal sludge-based biochar composites with outstanding photocatalytic degradation properties

INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS

Xiang, Yin

Minimizing the maximal reliable path with a nodal interdiction model considering resource sharing

RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

Ismaeel, Nadia; Imran, Sajid; Zhu, Xuehua; Chen, Jue; Yuan, Dan; Yao, Yingming

Rare Earth Amide-Catalyzed Direct Thioesterification of Aldehydes with Thiols under Mild Conditions

ORGANIC LETTERS

Aroniada, Magdalini; Bano, Gabriele; Vueva, Yuliya; Christodoulou, Charalampos; Li, Feng; Litster, James D.

A novel mixing rule model to predict the flowability of directly compressed pharmaceutical blends

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS

Li, Rongfang; Jing, Zhiwei; Yang, Guomin; Yuan, Ruo; Hu, Fang Xin; Chen, Shihong

Nickel Single-Atom Catalyst Boosts Electrochemiluminescence of Graphitic Carbon Nitride for Sensitive Detection of HBV DNA

ANALYTICAL CHEMISTRY

Liang, Wanyu; Wang, Cheng; Li, Jie; Yin, Jiongting; Wu, Zhengying; Li, Shujin; Du, Yukou

Ir-Doped Bilayer Heterojunction Hollow Nanoboxes for Electrocatalytic Oxygen Evolution

INORGANIC CHEMISTRY

Zhao, Li-Cai; Xu, Liang; Yazdi, Amin

Laboratory evaluation of the effect of waste materials on mechanical properties of asphalt binder and mixture containing combined natural binder and waste polymer

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

Wang, Lu-Xuan; Liu, Yi-Tong; Shi, Fang-Yuan; Qi, Xian-Wen; Shen, Han; Song, Ying-Lin; Fang, Yu

Broadband ultrafast photogenerated carrier dynamics induced by intrinsic defects in β-Ga2O3

ACTA PHYSICA SINICA

Liu, Wei; Meng, Fanying; Rahman, Azizur; Li, Jingxin; Fan, Jiyu; Ma, Chunlan; Ge, Min; Pi, Li; Zhang, Lei; Zhang, Yuheng

Anisotropic microwave response in Cr1/3TaS2 hosting chiral magnetic soliton

APPLIED PHYSICS LETTERS

Wu, Ben; Wei, Tao; Liu, Qianchen; Cheng, Yan; Zheng, Yonghui; Wang, Ruirui; Liu, Qianqian; Cheng, Miao; Li, Wanfei; Hu, Jing; Ling, Yun; Liu, Bo

Ultrafast SET/RESET operation for optoelectronic hybrid phase-change memory device cells based on Ge2Sb2Te5 material using partial crystallization strategy

APPLIED PHYSICS LETTERS

Xie, Jingxin; Quan, Lijun; Wang, Xuejiao; Wu, Hongjie; Jin, Zhi; Pan, Deng; Chen, Taoning; Wu, Tingfang; Lyu, Qiang

DeepMPSF: A Deep Learning Network for Predicting General Protein Phosphorylation Sites Based on Multiple Protein Sequence Features

JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING

Chen, Zhenguo; Lou, Minlan; Fang, Peizhen; Xiao, Dunquan; Zhu, Wenting; Chen, Hongwei; Qian, Wei

Impact of different sulfur sources on the structure and function of sulfur autotrophic denitrification bacteria

SCIENTIFIC REPORTS

Zhao, Yibo; Mao, Ziwang; Jia, Junli; Dai, Chenji; Li, Liangzhi; Zhou, Yuyang

Novel Electrochemiluminescent Biosensor to Ultrasensitively Detect U94 Gene in Human Herpesvirus 6 Using Metal-Organic Framework-Based Nanoemitters Comprising Iridium(III) Complexes via One-Pot Coordination Reaction Strategy

ANALYTICAL CHEMISTRY

Authors

Article Title

Source Title

Liu, Yunzhi; Gong, Xiaoxia; Shi, Lin; Shi, Yufei; Dong, Bo; Tian, Xiaoming

Future time perspective and study engagement among middle school students: A moderated mediation model.

PsyCh journal

Yao, Jinjie; Guo, Yurong; Bai, Jiansheng; Miao, Jing; Wang, Chenguang

Extracting weak electromagnetic signals based on RMPSO-SPBSR in virtual anechoic chamber

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

Huo, Erguang; Xu, Dong; Wang, Shukun; Chen, Yongping

Thermal decomposition mechanism and thermal stability prediction of n-pentane/n-butane mixture

ENERGY

Yao, Cheng-Jun; Xun, Wei; Yu, Miao; Hao, Xiang; Zhong, Jia-Lin; Gu, Han; Wu, Yin-Zhong

Tailoring angle dependent ferroelectricity in nanoribbons of group-IV monochalcogenides

JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER

Li, Hao; Wei, Wei; Gong, Zhongmiao; Li, Yajuan; Li, Yifan; Cui, Yi

In situ surface evolution dynamics of external-electric-field-triggered structural oscillation on Au(111)

APPLIED PHYSICS LETTERS

Cao, Ji-Min; Liu, Xin-Yu; Rao, Weidong; Shen, Shu-Su; Sheng, Daopeng; Wang, Shun-Yi

Regioselective Thiol-yne Reaction of Thiol with ((Methyl-d3)sulfonyl)ethyne: Synthesis of (2-((Methyl-d3)sulfonyl)vinyl)sulfides

JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY

Wang, Kaichong; Li, Jia; Gu, Xin; Wang, Han; Li, Xiang; Peng, Yongzhen; Wang, Yayi

How to Provide Nitrite Robustly for Anaerobic Ammonium Oxidation in Mainstream Nitrogen Removal

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY

Jiang, Jie; Tan, Jia

Restoring strong cosmic censorship in Reissner-Nordström-de Sitter black holes via non-minimal electromagnetic-scalar couplings

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

Li, Shufan; Wang, Peng; Cai, Zhidong; Jiang, Wanting; Xin, Xin; Wang, Xing; Zhou, Xiaojing

Correlates of physical activity levels, muscle strength, working memory, and cognitive function in older adults

FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE

Xie, Weijun; Zhang, Yue; Xu, Lei; Xie, Dan; Jiang, Li; Dong, Yanmao; Yuan, Yan

Degradation of Organic Dyes by the UCNP/h-BN/TiO2 Ternary Photocatalyst

ACS OMEGA

Yang, Ke; Sun, Guohua; Yang, Wenxia

Axial compressive behavior of low steel-concrete composite walls with multi-partition steel tubes and concrete

NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN

Zhou, Li; Chen, Junjiang; Zhang, Xiaonong; Zhu, Zixuan; Wu, Zhiqiang; Zhang, Kangyu; Wang, Yiwen; Wu, Peng; Zhang, Xingxing

Efficient nitrogen removal from municipal wastewater by an autotrophic-heterotrophic coupled anammox system: The up-regulation of key functional genes

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

Wang, Xin; Li, Huida; Yang, Jianyu; Wu, Chengxin; Chen, Mingli; Wang, Jianhua; Yang, Ting

Chemical Nose Strategy with Metabolic Labeling and Antibiotic-Responsive Spectrum Enables Accurate and Rapid Pathogen Identification

ANALYTICAL CHEMISTRY

Zhang, Fang; Zhou, Xi

Article Structural renovation of blocks in build-up area of Jiangnan cities, taking Suzhou new district as an example

ISCIENCE

Qu, Le; Gan, Yonghai; Xu, Bin; Wu, Bingdang; Wu, Wei; Huang, Tianyin; Kong, Ming; Chao, Jianying; Ding, Chengcheng; Cui, Yibin

Application of a novel zirconium coagulant in the coagulation-ultrafiltration process: Fluoride removal and membrane fouling alleviation

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

Zhou, Yang; Yao, Run-Zhuo; Cai, Xingwei; Wang, Zhenxing; Cen, Peipei; Yang, Yong; Yuan, Aihua; Tang, Yisong; Chen, Xiaoyun; Zhang, Shuanhong; Ouyang, Zhong-Wen; Chen, Lei

Field-induced Co(II) single-ion magnet in octahedral [S6] coordination environment

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

Cao, Ji-Min; Zhu, Wei-Chen; Liu, Xin-Yu; Rao, Weidong; Shen, Shu-Su; Sheng, Dao-peng; Wang, Shun-Yi

Simultaneous Preparation of Sulfides/Selenides and Sulfones via Synergistic Nickel-Catalyzed Reductive Coupling and SN2 Reaction

ORGANIC LETTERS

Jia, Haiyang; Zhang, Fen; Zhu, Chen; Sun, Jiawei; Xie, Xiao

Amino-grafted water-soluble ferrimagnetic iron oxide nanoparticles with ultra-high relaxivity for dual-modal magnetic resonance imaging

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS

Deng, Cong; Liu, Zhidong; Zhang, Ming

Effect of multi-channel discharge distribution on surface homogeneity in super-high-thickness WEDM

CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS

Yao, Rui; Chen, Ying; Zhou, Yong; Hu, Fuyuan; Zhao, Jiaqi; Liu, Bing; Shao, Zhiwen

Attention-guided Adversarial Attack for Video Object Segmentation

ACM TRANSACTIONS ON INTELLIGENT SYSTEMS AND TECHNOLOGY

Wu, Tianhui; Xiang, Min; Li, Yujiao; Gao, Yahan; Teng, Da; Sun, Minxuan; Guo, Weiqiang; Zhou, Yuanshuai

Exploration of the Pharmacological Mechanism of Vitexicarpin against Triple-Negative Breast Cancer in Network Pharmacology

FRONTIERS IN BIOSCIENCE-LANDMARK

Wu, Cao; Wang, Jing; Zhang, Xiaohang; Kang, Lixing; Cao, Xun; Zhang, Yongyi; Niu, Yutao; Yu, Yingying; Fu, Huili; Shen, Zongjie; Wu, Kunjie; Yong, Zhenzhong; Zou, Jingyun; Wang, Bin; Chen, Zhou; Yang, Zhengpeng; Li, Qingwen

Hollow Gradient-Structured Iron-Anchored Carbon Nanospheres for Enhanced Electromagnetic Wave Absorption

NANO-MICRO LETTERS

Liu, Hui; Li, Jingsha; Du, Feng; Yang, Luyun; Huang, Shunyuan; Gao, Jingfeng; Li, Changming; Guo, Chunxian

A core-shell copper oxides-cobalt oxides heterostructure nanowire arrays for nitrate reduction to ammonia with high yield rate

GREEN ENERGY & ENVIRONMENT

Jiang, Ling; Gu, Juping; Zhang, Xinsong; Hua, Liang; Cai, Yueming

Multi-Type Missing Imputation of Time-Series Power Equipment Monitoring Data Based on Moving Average Filter-Asymmetric Denoising Autoencoder

SENSORS

Hao, Ruidong; Wei, Zhongwei; He, Xu; Zhu, Kaifeng; He, Jiawei; Wang, Jun; Li, Muyu; Zhang, Lei; Lv, Zhuang; Zhang, Xin; Zhang, Qiwen

Robust Point Cloud Registration Network for Complex Conditions

SENSORS

Wei, Liangjiang; Jian, Wei; Fu, Baochuan; Jiang, Baoping

Research on Real-Time Trading Mechanism of Photovoltaic Microgrid Based on the Consortium Blockchain

ENERGIES

Zhu, Haoran; Sun, Min

Pressure-Sensitive Capability of AgNPs Self-Sensing Cementitious Sensors

SENSORS

Feng, Yan; Zhang, Weiwei; Zhu, Jin

Application of an Improved A* Algorithm for the Path Analysis of Urban Multi-Type Transportation Systems

APPLIED SCIENCES-BASEL

Ren, Weijie; Guo, Shenghui; Ahn, Choon Ki

Guaranteed Set-Membership Estimation for Local Nonlinear Uncertain Fuzzy Systems Subject to Partially Decouplable Unknown Inputs

IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS

Zhu, Jiaheng; Shang, Zhengyong; Long, Cheng; Lu, Song

Functional Measurements, Pattern Evolution, and Coupling Characteristics of Production-Living-Ecological Space in the Yangtze Delta Region

SUSTAINABILITY

Jiang, Shan; Cheng, Yue; Cheng, Yao; Huang, Yunqing

Generalized Multiscale Finite Element Method and Balanced Truncation for Parameter-Dependent Parabolic Problems

MATHEMATICS

Sun, Xiaohong; Yang, Yijun; Zhang, Chaoran; Zhang, Xiaodong; Tian, Ting

An Accurate Electro-Thermal Coupling Model of a GaAs HBT Device under Floating Heat Source Disturbances

MICROMACHINES

Li, Shanlin; Liu, Danmin; Wang, Guowei; Ma, Peijie; Wang, Xunlu; Wang, Jiacheng; Ma, Ruguang

Vertical 3D Nanostructures Boost Efficient Hydrogen Production Coupled with Glycerol Oxidation Under Alkaline Conditions

NANO-MICRO LETTERS

Shi, Xian; He, Xiaoqiao; Liu, Xuefeng

Understanding the Mechanism of the Structure-Dependent Mechanical Performance of Carbon-Nanotube-Based Hierarchical Networks from a Deformation Mode Perspective

NANOMATERIALS

Zhang, Zhe-Rui; Liu, Xiang-Jie; Zhang, He-Teng; Wang, Qiang; Ding, Ding; Tang, Ben-Zhen; Yu, Peng; Yao, Jin-Lei; Xia, Lei

Mechanism for Improved Curie Temperature and Magnetic Entropy Change in Sm-Doped Fe88Zr8B4 Amorphous Alloys

MATERIALS

Tian, Xiaochen; Li, Bocheng; Sun, Hu; Jiang, Yucheng; Zhao, Run; Zhao, Meng; Gao, Ju; Xing, Jie; Qiu, Jie; Liu, Guozhen; Mihailescu, Ion N.; Malagu, Cesare

Visible-Light-Driven Semiconductor-Metal Transition in Electron Gas at the (100) Surface of KTaO3

NANOMATERIALS

Xiang, Yunfei; Bian, Yankai; Liu, Jie; Xing, Yin

Insights into Very Early Afterslip Associated with the 2021 M 8.2 Chignik, Alaska Earthquake Using Subdaily GNSS Solutions

REMOTE SENSING

Sun, Min; Zhang, Sheng; Yang, Jun; Fang, Youzhen; Xu, Xiaochun

Investigation on Seismic Behavior of a Novel Precast Shear Wall System with Different Infill Wall Constructions

MATERIALS

Ou, Jinping; Hu, Qihou; Xing, Chengzhi; Zhu, Yizhi; Feng, Jiaxuan; Wang, Xinqi; Ji, Xiangguang; Lin, Hua; Yin, Hao; Liu, Cheng

Differences in the Vertical Distribution of Aerosols, Nitrogen Dioxide, and Formaldehyde between Islands and Inland Areas: A Case Study in the Yangtze River Delta of China

REMOTE SENSING

Zou, Yi; Xia, Tiantian; Zuo, Yanli; Gu, Yu; Zhang, Jiadong; Wei, Jie; Qian, Jing; Hao, Nan; Wang, Kun

Dual-mode sensing chip for photoelectrochemical and electrochromic visual determination of deoxynivalenol mycotoxin

MICROCHIMICA ACTA

Tang, Lei; Zou, Jingyun

p-Type Two-Dimensional Semiconductors: From Materials Preparation to Electronic Applications

NANO-MICRO LETTERS

Pan, Yuwei; Chen, Hanbo; Bolan, Nanthi; Sarkar, Binoy; Wang, Hailong; Chen, Chongjun

Both Sides of Coin: Benefits and Potential Negative Consequences of Biochar in Sediment Remediation

REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Ding, Kuixing; Ye, Yu; Hu, Jiugang; Zhao, Liming; Jin, Wei; Luo, Jia; Cai, Shan; Weng, Baicheng; Zou, Guoqiang; Hou, Hongshuai; Ji, Xiaobo

Aerophilic Triphase Interface Tuned by Carbon Dots Driving Durable and Flexible Rechargeable Zn-Air Batteries

NANO-MICRO LETTERS

Wang, Changshui; Zhang, Qian; Yan, Bing; You, Bo; Zheng, Jiaojiao; Feng, Li; Zhang, Chunmei; Jiang, Shaohua; Chen, Wei; He, Shuijian

Facet Engineering of Advanced Electrocatalysts Toward Hydrogen/Oxygen Evolution Reactions

NANO-MICRO LETTERS

Zou, Xinyi; Ma, Mengjie; Zhu, Jiachen; Zhang, Qun; Cao, Qianfei; Hamid, Sami Khasraw; Chen, Chongjun

Effect of sulphate on nitrogen removal, sludge characteristics and microbial community structure of anammox process

JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING

Hu, T.; Wang, H. N.; Jiang, M. J.

A novel semi-analytical approach for modeling multiphysics coupling throughout the entire exploitation process in methane hydrate-bearing sediments

COMPUTERS AND GEOTECHNICS

Han, Liang; Liu, Haijun; Zhang, Wengang; Wang, Lin

A comprehensive comparison of copula models and multivariate normal distribution for geo-material parametric data

COMPUTERS AND GEOTECHNICS

Areerob, Yonrapach; Meng, Zeda; Ullah, Kefayat; Wijaya, Karna; Otgonbayar, Zambaga; Oh, Won -Chun

Magnetic and ultrasonic integrated photocatalytic hydrogen evolution effects with Nanosize CoOCu2OZnO and TiO2 decorated on reduced graphene oxide

MATERIALS RESEARCH BULLETIN

Duan, Shu; Lu, Yuzhong; Cheng, Yujia; Liu, Qian

The impact of tax reduction on enterprises' financialization-A quasi-natural experiment based on the reduction of VAT rate

PLOS ONE

Tian, Sipeng; Peng, Chao; Xing, Huanhuan; Xue, Yuan; Li, Jing; Wang, Erkang

Boosting Photon Emission from the Chemiluminescence of Luminol Based on Host-Guest Recognition for the Determination of Dopamine

ANALYTICAL CHEMISTRY

Zhang, Tingting; Zhang, Lan; Wu, Shiying; Wang, Gongying; Huang, Xianhuai; Li, Weihua; Liu, Chang; Kong, Zhe; Li, Jiansheng; Lu, Rui

Self-Assembled Three-Dimensional Polyamide/Silver Nanoparticle Pore Array as a Highly Sensitive and Reproducible SERS Substrate for Pesticide Detection in Water

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

Chen, Juncai; Guo, Yongliang; Fan, Xiaozheng; Li, Yilian; Wu, Yi; Ma, Chunlan; Gong, Shijing; Dong, Xiao; Wang, Tianxing; Xu, Guoliang; An, Yipeng

Nanodevices from and electronic transport properties of ZrI2 monolayers

PHYSICAL REVIEW APPLIED

Chen, Yingyu; Chen, Wen; Tong, Meiyun; Mi, Suyu; Yao, Xinyu; Zhang, Zixuan; Li, Shanlin; Guo, Xianglin; Zheng, Cheng; Wang, Changhong; Li, De; Wang, Zhen

Solution Combustion Synthesis of Submicron-Sized Titanium Niobium Oxide Anodes for High-Rate and Ultrastable Lithium-Ion Batteries

LANGMUIR

Wei, Zhiwei; Xu, Wenjia; Xiao, Yi; Shu, Mi; Cheng, Lu; Wang, Yang; Liu, Chunbo

Enhancing building pattern recognition through multi-scale data and knowledge graph: a case study of C-shaped patterns

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH

Sun, Weiwei; Chen, Chao; Liu, Weiwei; Yang, Gang; Meng, Xiangchao; Wang, Lihua; Ren, Kai

Coastline extraction using remote sensing: a review

GISCIENCE & REMOTE SENSING

Wang, Chao; Zhang, Shan

Advantages of Nanomedicine in Cancer Therapy: A Review

ACS APPLIED NANO MATERIALS

Zhao, Yongchuan; Yang, Tianhong; Shi, Wenhao

Experimental Study of Multiple Physical Parameters Monitoring during Uniaxial Loading Process of Sandstone

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING

Chen, Yongjie; Li, Baoxia; Wang, Yaorong; Zhu, Xuehua; Yuan, Dan; Yao, Yingming

Synthesis of Mono- and Dinuclear Aluminum Complexes Bearing Aromatic Amino-Phenolato Ligands: A Comparative Study in the Ring-Opening Polymerization of Cyclohexene Oxide

INORGANIC CHEMISTRY

Li, Qichang; Gao, Jinxiao; Zang, Xingchao; Dai, Chunlong; Zhang, Huadong; Xin, Liantao; Jin, Wei; Xiao, Weiping; Xu, Guangrui; Wu, Zexing; Wang, Lei

Synergistic Effects of Pyrrolic N/Pyridinic N on Ultrafast Microwave Synthesized Porous CoP/Ni2P to Boost Electrocatalytic Hydrogen Generation

INORGANIC CHEMISTRY

Zhou, Ao; Li, Kexuan; Li, Xihui; Cui, Wei; Que, Zichao; Wang, Xi; Wang, Wenbin; Liu, Tiejun; Zou, Dujian; Peng, Xuan

Improving mechanical properties and durability of polyether sealant in prefabricated buildings with titanium dioxide and graphene

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

Mao, Ziwang; Zhao, Yibo; Dong, Jianhua; Li, Liangzhi; Zhou, Yuyang

Electrochemiluminescent silica nanoparticles encapsulating structure-optimized iridium complex to sensitively detect acetamiprid residues in tea based on aptamer sensor

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL

Zhang, Yu; Zhang, Ning; Dai, Denghui; Chen, Xin

Dynamic Stress Concentration and Particle Velocity Response of a Composite Lining Tunnel with Imperfect Interfaces Subjected to Blasting P Waves

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS

Liu, Jin; Song, Chuan-Jing

Symmetries and perturbations of time-scale nonshifted singular systems

AIP ADVANCES

Zhu, Lin; Zhang, Yi

Canonical transformations and Poisson theory for second-order generalized mechanical systems with power-law Lagrangians

AIP ADVANCES

Lin, Xiaoshan; Jiang, Quansheng; Shen, Yehu; Xu, Fengyu; Zhang, Qingkui

Multiscale Pooled Convolutional Domain Adaptation Network for Intelligent Diagnosis of Rolling Bearing Under Variable Conditions

IEEE SENSORS JOURNAL

Ling, Mingxiang; Wu, Shilei; Luo, Zhihong; Chen, Liguo; Huang, Tao

An electromechanical dynamic stiffness matrix of piezoelectric stacks for systematic design of micro/nano motion actuators

SMART MATERIALS AND STRUCTURES

Han, Qun; Liu, Zhaoxuan; Chen, Yongping; Li, Wenming

Enhance flow boiling in Tesla-type microchannels by inhibiting two-phase backflow

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER

Tan, Rongkai; Wang, Zhanfeng; Wu, Shilei; Liu, Weili; Jiang, Beibei

Unveiling orientation dependence of anisotropic plasticity in polycrystalline copper by nanoindentation

NANOTECHNOLOGY

Gao, Lei; Yang, Lei; Jiang, Rui; Ding, Yaqiong; Fang, Yu; Wu, Xingzhi; Ran, Jia; Wu, Qian; Sun, Yong; Chen, Yongqiang

Nonlinearly tunable Fano resonance in photonic crystal heterostructure with embedded a varactor-loaded split ring resonator

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

Zhou, Jianxian; Chen, Long; Wu, Jiajun; Lu, Zecheng; Liu, Fan; Chen, Xuedan; Xue, Pan; Li, Chunsheng; Wei, Lei; Wu, Guan; Li, Qingwen; Zhang, Qichong

High-Sensitivity Self-Powered Photodetector Fibers Using Hierarchical Heterojunction Photoelectrodes Enable Wearable Amphibious Optoelectronic Textiles

NANO LETTERS

Su, Yong; Mesiarova-Zemankova, Andrea; Mesiar, Radko

Idempotent uninorms on a bounded chain

FUZZY SETS AND SYSTEMS

Zhao, Qiang; Sun, Dongyao; Tang, Xiufeng; Hou, Lijun; Liu, Min; Han, Ping

An investigation of Nitrospira bacteria in coastal wetlands of China: distribution pattern and related environmental driving factors

FRONTIERS IN MARINE SCIENCE

Liang, Jingrui; Xu, Haoqing; Jiang, Pengming; Zhou, Aizhao; Lv, Yiyan; Ge, Peng

Study on the hydraulic conductivity of plastic concrete vertical cutoff walls

URBAN CLIMATE

Chen, Junjiang; Zhang, Xiaonong; Zhou, Li; Zhu, Zixuan; Wu, Zhiqiang; Zhang, Kangyu; Wang, Yiwen; Ju, Ting; Ji, Xu; Jin, Da; Wu, Peng; Zhang, Xingxing

Metagenomics insights into high-rate nitrogen removal from municipal wastewater by integrated nitrification, partial denitrification and Anammox at an extremely short hydraulic retention time

BIORESOURCE TECHNOLOGY

He, Yan; Zhang, Guoqiang; Chen, Juan; Liu, Shuhua; Jiang, Mingjing

Influence of C-S-Hs-PCE and Na2SO4 on the fluidity and mechanical performance of cement-lithium slag binder

MATERIALS AND STRUCTURES

Liu, Zhihao; Zhu, Shanshan; Zhang, Haiwei; Li, Wenyao; Jiang, Li; Zhou, Xing

Preparation and performance of self-healing nanocomposite coating with hydrophobic self-cleaning ability

POLYMER COMPOSITES

Xu, Zhelun; Zhong, Shanshan; Yu, Youli; Wang, Yueyang; Liu, Jun; Guo, Erhui; Wang, Congyan

Drought stress intensifies the phytotoxicity of five Asteraceae exotic invasive plants

ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES

Qian, Qinyue; Zhao, Jingjing; Zhang, Huan; Yang, Jiajia; Wang, Aijun; Zhang, Ming

Object-based inhibition of return in three-dimensional space: From simple drawings to real objects

JOURNAL OF VISION

Shi, Yejia; Jin, Jie; Xu, Yangrui; Li, Shuqi; Deng, Yixun; Cheng, Yu; Tang, Liguang; Liu, Xinlin; Wu, Chundu; Lu, Ziyang

Synthesis of Imprinted Ag-PANI/CdS/Fe3O4/BC Heterojunction Towards Selective Adsorption and Degradation of the Specific Pharmaceuticals

WATER AIR AND SOIL POLLUTION

Zhen, Sheng-Hu; Yu, Yang-Yang; Xie, Rong-Rong; Xu, Wei; Li, Shan-Wei

The Microbial Communities of Anaerobic Respiration and Fermentation Degrading Chitin Exist in the Anaerobic Sludge of Microbial Fuel Cell Anodes

FERMENTATION-BASEL

Yang, Zhiyu; Zhang, Xing; Qu, Yanting; Gao, Fei; Li, Yutong; Santiago, Jose Luis; Sanchez, Beatriz; Rivas, Esther

Response of Common Garden Plant Leaf Traits to Air Pollution in Urban Parks of Suzhou City (China)

FORESTS

Li, Peilun; Zhao, Zhiqing; Zhang, Bocheng; Chen, Yuling; Xie, Jiayu

Understanding the Visual Relationship between Function and Facade in Historic Buildings Using Deep Learning-A Case Study of the Chinese Eastern Railway

SUSTAINABILITY

Su, Chunxia; Guo, Jichong; Chen, Zhenping; Fu, Jingwei; Chen, Guizhang

UAV-Assisted Wireless Charging Incentive Mechanism Design Based on Contract Theory

SYMMETRY-BASEL

Wang, Xing; Yang, Zhengwei; Feng, Huihui; Zhao, Jiuwei; Shi, Shuaiyi; Cheng, Lu

A Multi-Stream Attention-Aware Convolutional Neural Network: Monitoring of Sand and Dust Storms from Ordinary Urban Surveillance Cameras

REMOTE SENSING

Xu, Yuhua; Gao, Qingwu; Xie, Chengrong; Zhang, Xin; Wu, Xiaoqun

Finite-Time Synchronization of Complex Networks With Privacy-Preserving

IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS

Song, Xinyu; Zhao, Lin; Cui, Guozeng

Finite-Time Command Filtered Adaptive Control for Robot Manipulators in Random Vibration Environment

IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS

Ou, Jinping; Hu, Qihou; Xing, Chengzhi; Zhu, Yizhi; Feng, Jiaxuan; Ji, Xiangguang; Zhang, Mingzhu; Wang, Xinqi; Li, Liyuan; Liu, Ting; Chang, Bowen; Li, Qihua; Yin, Hao; Liu, Cheng

Analysis of the Vertical Distribution and Driving Factors of Aerosol and Ozone Precursors in Huaniao Island, China, Based on Ground-Based MAX-DOAS

REMOTE SENSING

Lin, Jiayu; Zhao, Tao; Jiang, Mingjing

Investigating projectile penetration into immersed granular beds via CFD-DEM coupling

GRANULAR MATTER

Xi, Banglu; Jiang, Mingjing; Mo, Pinqiang; Liu, Xiaoxian; Yang, Jiaqiang

3D DEM analysis of the bearing behavior of lunar soil simulant under different loading plates

GRANULAR MATTER

Ding, Yijie; Zhou, Hongmei; Zou, Quan; Yuan, Lei

Identification of drug-side effect association via correntropy-loss based matrix factorization with neural tangent kernel

METHODS

Li, Jie; Xu, Yuhua; Wang, Cheng; Wu, Zhengying; Shiraishi, Yukihide; Du, Yukou

Interfacial engineering of platinum group metals electrocatalysts for advanced electrocatalysis

SURFACES AND INTERFACES

Zhou, Bo; Zhou, Zhendong; Zhou, Yang

Diffusion/adsorption/dissolution coupling process of methane gas in kerogen nano-slit: Molecular simulation and a chemical potential-based mass transfer model

CHEMICAL PHYSICS LETTERS

Li, Jiongzhi; Wang, Chencheng; Liu, ZhiGang; Wang, Ningfung; He, ZhiGang; Sha, Aiguo; Qian, Junchao

Fabrication of CeO2/municipal sludge-based biochar composites with outstanding photocatalytic degradation properties

INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS

Xiang, Yin

Minimizing the maximal reliable path with a nodal interdiction model considering resource sharing

RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

Ismaeel, Nadia; Imran, Sajid; Zhu, Xuehua; Chen, Jue; Yuan, Dan; Yao, Yingming

Rare Earth Amide-Catalyzed Direct Thioesterification of Aldehydes with Thiols under Mild Conditions

ORGANIC LETTERS

Aroniada, Magdalini; Bano, Gabriele; Vueva, Yuliya; Christodoulou, Charalampos; Li, Feng; Litster, James D.

A novel mixing rule model to predict the flowability of directly compressed pharmaceutical blends

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS

Li, Rongfang; Jing, Zhiwei; Yang, Guomin; Yuan, Ruo; Hu, Fang Xin; Chen, Shihong

Nickel Single-Atom Catalyst Boosts Electrochemiluminescence of Graphitic Carbon Nitride for Sensitive Detection of HBV DNA

ANALYTICAL CHEMISTRY

Liang, Wanyu; Wang, Cheng; Li, Jie; Yin, Jiongting; Wu, Zhengying; Li, Shujin; Du, Yukou

Ir-Doped Bilayer Heterojunction Hollow Nanoboxes for Electrocatalytic Oxygen Evolution

INORGANIC CHEMISTRY

Zhao, Li-Cai; Xu, Liang; Yazdi, Amin

Laboratory evaluation of the effect of waste materials on mechanical properties of asphalt binder and mixture containing combined natural binder and waste polymer

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

Wang, Lu-Xuan; Liu, Yi-Tong; Shi, Fang-Yuan; Qi, Xian-Wen; Shen, Han; Song, Ying-Lin; Fang, Yu

Broadband ultrafast photogenerated carrier dynamics induced by intrinsic defects in β-Ga2O3

ACTA PHYSICA SINICA

Liu, Wei; Meng, Fanying; Rahman, Azizur; Li, Jingxin; Fan, Jiyu; Ma, Chunlan; Ge, Min; Pi, Li; Zhang, Lei; Zhang, Yuheng

Anisotropic microwave response in Cr1/3TaS2 hosting chiral magnetic soliton

APPLIED PHYSICS LETTERS

Wu, Ben; Wei, Tao; Liu, Qianchen; Cheng, Yan; Zheng, Yonghui; Wang, Ruirui; Liu, Qianqian; Cheng, Miao; Li, Wanfei; Hu, Jing; Ling, Yun; Liu, Bo

Ultrafast SET/RESET operation for optoelectronic hybrid phase-change memory device cells based on Ge2Sb2Te5 material using partial crystallization strategy

APPLIED PHYSICS LETTERS

Xie, Jingxin; Quan, Lijun; Wang, Xuejiao; Wu, Hongjie; Jin, Zhi; Pan, Deng; Chen, Taoning; Wu, Tingfang; Lyu, Qiang

DeepMPSF: A Deep Learning Network for Predicting General Protein Phosphorylation Sites Based on Multiple Protein Sequence Features

JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING

Chen, Zhenguo; Lou, Minlan; Fang, Peizhen; Xiao, Dunquan; Zhu, Wenting; Chen, Hongwei; Qian, Wei

Impact of different sulfur sources on the structure and function of sulfur autotrophic denitrification bacteria

SCIENTIFIC REPORTS

Zhao, Yibo; Mao, Ziwang; Jia, Junli; Dai, Chenji; Li, Liangzhi; Zhou, Yuyang

Novel Electrochemiluminescent Biosensor to Ultrasensitively Detect U94 Gene in Human Herpesvirus 6 Using Metal-Organic Framework-Based Nanoemitters Comprising Iridium(III) Complexes via One-Pot Coordination Reaction Strategy

ANALYTICAL CHEMISTRY

Authors

Article Title

Source Title

Liu, Yunzhi; Gong, Xiaoxia; Shi, Lin; Shi, Yufei; Dong, Bo; Tian, Xiaoming

Future time perspective and study engagement among middle school students: A moderated mediation model.

PsyCh journal

Yao, Jinjie; Guo, Yurong; Bai, Jiansheng; Miao, Jing; Wang, Chenguang

Extracting weak electromagnetic signals based on RMPSO-SPBSR in virtual anechoic chamber

MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY

Huo, Erguang; Xu, Dong; Wang, Shukun; Chen, Yongping

Thermal decomposition mechanism and thermal stability prediction of n-pentane/n-butane mixture

ENERGY

Yao, Cheng-Jun; Xun, Wei; Yu, Miao; Hao, Xiang; Zhong, Jia-Lin; Gu, Han; Wu, Yin-Zhong

Tailoring angle dependent ferroelectricity in nanoribbons of group-IV monochalcogenides

JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER

Li, Hao; Wei, Wei; Gong, Zhongmiao; Li, Yajuan; Li, Yifan; Cui, Yi

In situ surface evolution dynamics of external-electric-field-triggered structural oscillation on Au(111)

APPLIED PHYSICS LETTERS

Cao, Ji-Min; Liu, Xin-Yu; Rao, Weidong; Shen, Shu-Su; Sheng, Daopeng; Wang, Shun-Yi

Regioselective Thiol-yne Reaction of Thiol with ((Methyl-d3)sulfonyl)ethyne: Synthesis of (2-((Methyl-d3)sulfonyl)vinyl)sulfides

JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY

Wang, Kaichong; Li, Jia; Gu, Xin; Wang, Han; Li, Xiang; Peng, Yongzhen; Wang, Yayi

How to Provide Nitrite Robustly for Anaerobic Ammonium Oxidation in Mainstream Nitrogen Removal

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY

Jiang, Jie; Tan, Jia

Restoring strong cosmic censorship in Reissner-Nordström-de Sitter black holes via non-minimal electromagnetic-scalar couplings

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

Li, Shufan; Wang, Peng; Cai, Zhidong; Jiang, Wanting; Xin, Xin; Wang, Xing; Zhou, Xiaojing

Correlates of physical activity levels, muscle strength, working memory, and cognitive function in older adults

FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE

Xie, Weijun; Zhang, Yue; Xu, Lei; Xie, Dan; Jiang, Li; Dong, Yanmao; Yuan, Yan

Degradation of Organic Dyes by the UCNP/h-BN/TiO2 Ternary Photocatalyst

ACS OMEGA

Yang, Ke; Sun, Guohua; Yang, Wenxia

Axial compressive behavior of low steel-concrete composite walls with multi-partition steel tubes and concrete

NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN

Zhou, Li; Chen, Junjiang; Zhang, Xiaonong; Zhu, Zixuan; Wu, Zhiqiang; Zhang, Kangyu; Wang, Yiwen; Wu, Peng; Zhang, Xingxing

Efficient nitrogen removal from municipal wastewater by an autotrophic-heterotrophic coupled anammox system: The up-regulation of key functional genes

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT

Wang, Xin; Li, Huida; Yang, Jianyu; Wu, Chengxin; Chen, Mingli; Wang, Jianhua; Yang, Ting

Chemical Nose Strategy with Metabolic Labeling and Antibiotic-Responsive Spectrum Enables Accurate and Rapid Pathogen Identification

ANALYTICAL CHEMISTRY

Zhang, Fang; Zhou, Xi

Article Structural renovation of blocks in build-up area of Jiangnan cities, taking Suzhou new district as an example

ISCIENCE

Qu, Le; Gan, Yonghai; Xu, Bin; Wu, Bingdang; Wu, Wei; Huang, Tianyin; Kong, Ming; Chao, Jianying; Ding, Chengcheng; Cui, Yibin

Application of a novel zirconium coagulant in the coagulation-ultrafiltration process: Fluoride removal and membrane fouling alleviation

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

Zhou, Yang; Yao, Run-Zhuo; Cai, Xingwei; Wang, Zhenxing; Cen, Peipei; Yang, Yong; Yuan, Aihua; Tang, Yisong; Chen, Xiaoyun; Zhang, Shuanhong; Ouyang, Zhong-Wen; Chen, Lei

Field-induced Co(II) single-ion magnet in octahedral [S6] coordination environment

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

Cao, Ji-Min; Zhu, Wei-Chen; Liu, Xin-Yu; Rao, Weidong; Shen, Shu-Su; Sheng, Dao-peng; Wang, Shun-Yi

Simultaneous Preparation of Sulfides/Selenides and Sulfones via Synergistic Nickel-Catalyzed Reductive Coupling and SN2 Reaction

ORGANIC LETTERS

Jia, Haiyang; Zhang, Fen; Zhu, Chen; Sun, Jiawei; Xie, Xiao

Amino-grafted water-soluble ferrimagnetic iron oxide nanoparticles with ultra-high relaxivity for dual-modal magnetic resonance imaging

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS

Deng, Cong; Liu, Zhidong; Zhang, Ming

Effect of multi-channel discharge distribution on surface homogeneity in super-high-thickness WEDM

CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS

Yao, Rui; Chen, Ying; Zhou, Yong; Hu, Fuyuan; Zhao, Jiaqi; Liu, Bing; Shao, Zhiwen

Attention-guided Adversarial Attack for Video Object Segmentation

ACM TRANSACTIONS ON INTELLIGENT SYSTEMS AND TECHNOLOGY

Wu, Tianhui; Xiang, Min; Li, Yujiao; Gao, Yahan; Teng, Da; Sun, Minxuan; Guo, Weiqiang; Zhou, Yuanshuai

Exploration of the Pharmacological Mechanism of Vitexicarpin against Triple-Negative Breast Cancer in Network Pharmacology

FRONTIERS IN BIOSCIENCE-LANDMARK

Wu, Cao; Wang, Jing; Zhang, Xiaohang; Kang, Lixing; Cao, Xun; Zhang, Yongyi; Niu, Yutao; Yu, Yingying; Fu, Huili; Shen, Zongjie; Wu, Kunjie; Yong, Zhenzhong; Zou, Jingyun; Wang, Bin; Chen, Zhou; Yang, Zhengpeng; Li, Qingwen

Hollow Gradient-Structured Iron-Anchored Carbon Nanospheres for Enhanced Electromagnetic Wave Absorption

NANO-MICRO LETTERS

Liu, Hui; Li, Jingsha; Du, Feng; Yang, Luyun; Huang, Shunyuan; Gao, Jingfeng; Li, Changming; Guo, Chunxian

A core-shell copper oxides-cobalt oxides heterostructure nanowire arrays for nitrate reduction to ammonia with high yield rate

GREEN ENERGY & ENVIRONMENT

Jiang, Ling; Gu, Juping; Zhang, Xinsong; Hua, Liang; Cai, Yueming

Multi-Type Missing Imputation of Time-Series Power Equipment Monitoring Data Based on Moving Average Filter-Asymmetric Denoising Autoencoder

SENSORS

Hao, Ruidong; Wei, Zhongwei; He, Xu; Zhu, Kaifeng; He, Jiawei; Wang, Jun; Li, Muyu; Zhang, Lei; Lv, Zhuang; Zhang, Xin; Zhang, Qiwen

Robust Point Cloud Registration Network for Complex Conditions

SENSORS

Wei, Liangjiang; Jian, Wei; Fu, Baochuan; Jiang, Baoping

Research on Real-Time Trading Mechanism of Photovoltaic Microgrid Based on the Consortium Blockchain

ENERGIES

Zhu, Haoran; Sun, Min

Pressure-Sensitive Capability of AgNPs Self-Sensing Cementitious Sensors

SENSORS

Feng, Yan; Zhang, Weiwei; Zhu, Jin

Application of an Improved A* Algorithm for the Path Analysis of Urban Multi-Type Transportation Systems

APPLIED SCIENCES-BASEL

Ren, Weijie; Guo, Shenghui; Ahn, Choon Ki

Guaranteed Set-Membership Estimation for Local Nonlinear Uncertain Fuzzy Systems Subject to Partially Decouplable Unknown Inputs

IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS

Zhu, Jiaheng; Shang, Zhengyong; Long, Cheng; Lu, Song

Functional Measurements, Pattern Evolution, and Coupling Characteristics of Production-Living-Ecological Space in the Yangtze Delta Region

SUSTAINABILITY

Jiang, Shan; Cheng, Yue; Cheng, Yao; Huang, Yunqing

Generalized Multiscale Finite Element Method and Balanced Truncation for Parameter-Dependent Parabolic Problems

MATHEMATICS

Sun, Xiaohong; Yang, Yijun; Zhang, Chaoran; Zhang, Xiaodong; Tian, Ting

An Accurate Electro-Thermal Coupling Model of a GaAs HBT Device under Floating Heat Source Disturbances

MICROMACHINES

Li, Shanlin; Liu, Danmin; Wang, Guowei; Ma, Peijie; Wang, Xunlu; Wang, Jiacheng; Ma, Ruguang

Vertical 3D Nanostructures Boost Efficient Hydrogen Production Coupled with Glycerol Oxidation Under Alkaline Conditions

NANO-MICRO LETTERS

Shi, Xian; He, Xiaoqiao; Liu, Xuefeng

Understanding the Mechanism of the Structure-Dependent Mechanical Performance of Carbon-Nanotube-Based Hierarchical Networks from a Deformation Mode Perspective

NANOMATERIALS

Zhang, Zhe-Rui; Liu, Xiang-Jie; Zhang, He-Teng; Wang, Qiang; Ding, Ding; Tang, Ben-Zhen; Yu, Peng; Yao, Jin-Lei; Xia, Lei

Mechanism for Improved Curie Temperature and Magnetic Entropy Change in Sm-Doped Fe88Zr8B4 Amorphous Alloys

MATERIALS

Tian, Xiaochen; Li, Bocheng; Sun, Hu; Jiang, Yucheng; Zhao, Run; Zhao, Meng; Gao, Ju; Xing, Jie; Qiu, Jie; Liu, Guozhen; Mihailescu, Ion N.; Malagu, Cesare

Visible-Light-Driven Semiconductor-Metal Transition in Electron Gas at the (100) Surface of KTaO3

NANOMATERIALS

Xiang, Yunfei; Bian, Yankai; Liu, Jie; Xing, Yin

Insights into Very Early Afterslip Associated with the 2021 M 8.2 Chignik, Alaska Earthquake Using Subdaily GNSS Solutions

REMOTE SENSING

Sun, Min; Zhang, Sheng; Yang, Jun; Fang, Youzhen; Xu, Xiaochun

Investigation on Seismic Behavior of a Novel Precast Shear Wall System with Different Infill Wall Constructions

MATERIALS

Ou, Jinping; Hu, Qihou; Xing, Chengzhi; Zhu, Yizhi; Feng, Jiaxuan; Wang, Xinqi; Ji, Xiangguang; Lin, Hua; Yin, Hao; Liu, Cheng

Differences in the Vertical Distribution of Aerosols, Nitrogen Dioxide, and Formaldehyde between Islands and Inland Areas: A Case Study in the Yangtze River Delta of China

REMOTE SENSING

Zou, Yi; Xia, Tiantian; Zuo, Yanli; Gu, Yu; Zhang, Jiadong; Wei, Jie; Qian, Jing; Hao, Nan; Wang, Kun

Dual-mode sensing chip for photoelectrochemical and electrochromic visual determination of deoxynivalenol mycotoxin

MICROCHIMICA ACTA

Tang, Lei; Zou, Jingyun

p-Type Two-Dimensional Semiconductors: From Materials Preparation to Electronic Applications

NANO-MICRO LETTERS

Pan, Yuwei; Chen, Hanbo; Bolan, Nanthi; Sarkar, Binoy; Wang, Hailong; Chen, Chongjun

Both Sides of Coin: Benefits and Potential Negative Consequences of Biochar in Sediment Remediation

REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Ding, Kuixing; Ye, Yu; Hu, Jiugang; Zhao, Liming; Jin, Wei; Luo, Jia; Cai, Shan; Weng, Baicheng; Zou, Guoqiang; Hou, Hongshuai; Ji, Xiaobo

Aerophilic Triphase Interface Tuned by Carbon Dots Driving Durable and Flexible Rechargeable Zn-Air Batteries

NANO-MICRO LETTERS
版权所有©2020 苏州科技大学图书馆  

江苏省苏州市高新区学府路99号 邮编:215009

  • 微信二维码

  • 移动图书馆