Skip to Content

SCI收录动态

 Author Year Title Journal Impact Factor
1 Jiang, Li; Syed, Junaid Ali; Zhang, Guoli; Ma, Yujie; Ma, Jun; Lu, Hongbin; Meng, Xiangkang 2019 Enhanced anticorrosion performance of PPY-graphene oxide/PPY-camphorsulfonic acid composite coating for 304SS bipolar plates in proton exchange membrane fuel cell JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY    4.978
2 Cheng, Yuanyuan; Nathanail, C Paul; Ja'Afaru, Shittu Whanda 2019 Generic assessment criteria for human health risk management of agricultural land scenario in Jiangsu Province, China SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT    5.589
3 Lai, Yuxian; Wang, Fei; Zhang, Yimei; Ou, Ping; Wu, Panpan; Fang, Qinglu; Chen, Zhuang; Li, Shuai 2019 UiO-66 derived N-doped carbon nanoparticles coated by PANI for simultaneous adsorption and reduction of hexavalent chromium from waste water CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL    8.355
4 Qin, Zhiguo; Chen, Bo; Huang, Xiao; Mao, Yu; Li, Yan; Yang, Fang; Gu, Ning 2019 Magnetic internal heating-induced high performance Prussian blue nanoparticle preparation and excellent catalytic activity DALTON TRANSACTIONS    4.052
5 Ling, Zhibin; Xiang, Zhe; Liu, Weiqing; Yang, Huifeng; Tang, Ju 2019 Load-slip behaviour of glue laminated timber connections with glued-in steel rod parallel to grain CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS    4.046
6 Li, Lei-Lei; Yin, Xing-Liang; Pang, Dong-Hui; Du, Xin-Xin; Xue, Han; Zhou, Hua-Wei; Yao, Qing-Xia; Wang, Huai-Wei; Qian, Jun-Chao; Yang, Jie; Li, Da-Cheng; Dou, Jian-Min 2019 One-pot synthesis of MoS2/CdS nanosphere heterostructures for efficient H-2 evolution under visible light irradiation INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY    4.084
7 Dong, Yaojun; Wu, Yinzhong; Wang, Xuefeng; Yang, Xifeng; Liu, Yushen 2019 Nanoporous Graphene Nanoribbons: Robust Spin-Semiconducting Property and Perfect Spin Seebeck Effects JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C    4.309
8 Gao, Cunyuan; Yao, Rui; Zhao, Jiaqi; Zhou, Yong; Hu, Fuyuan; Li, Leida 2019 Structure-aware person search with self-attention and online instance aggregation matching NEUROCOMPUTING    4.072
9 Zhou, Min; Ju, Xin; Zhou, Zheng; Yan, Lishi; Chen, Jiajia; Yao, Xuemei; Xu, Xinqi; Li, Liang-Zhi 2019 Development of an Immobilized Cellulase System Based on Metal-Organic Frameworks for Improving Ionic Liquid Tolerance and In Situ Saccharification of Bagasse ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING    6.970
10 Lin, Lingna; Wang, He 2019 Dynamic incentive model of knowledge sharing in construction project team based on differential game JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY    1.754
11 Dong, Yinghui; Xu, Chao; Wu, Sang 2019 Pricing a Chained Dynamic Fund Protection Under Vasicek Interest Rate Model with Stochastic Barrier JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY    0.939
12 Qi, Yi; Gu, Qiang; Sun, Guo-hua; Zhao, Bao-cheng; Wang, Hua-fei 2019 TENSILE FORCE AND BENDING MOMENT DEMANDS ON HEADED STUD FOR THE DESIGN OF COMPOSITE STEEL PLATE SHEAR WALL ADVANCED STEEL CONSTRUCTION    0.957
13 Guo, Shenghui; Jiang, Bin; Zhu, Fanglai; Gao, Qingbin 2019 State and unknown input estimations for discrete-time switched linear systems with average dwell time JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS    3.653
14 Yuan, Yan; Li, Cong; Zhang, Rongjin; Liu, Ren; Liu, Jingcheng 2019 Low volume shrinkage photopolymerization system using hydrogen-bond-based monomers PROGRESS IN ORGANIC COATINGS    3.420
15 Zhou, Guangpan; Li, Aiqun; Li, Jianhui; Duan, Maojun; Xia, Zhiyuan; Zhu, Li; Spencer, Billie F; Wang, Bin 2019 Test and numerical investigations on the spatial mechanics characteristics of extra-wide concrete self-anchored suspension bridge during construction INTERNATIONAL JOURNAL OF DISTRIBUTED SENSOR NETWORKS    1.614
16 Wang, Jun; Sha, Jinqiao; Sun, Wenqing 2019 Measuring the skin thickness of a balloon filling with air PHYSICS TEACHER    0.638
17 Liu, Chengbao; Mao, Dongxing; Pan, Jian; Qian, Junchao; Zhang, Wenya; Chen, Feng; Chen, Zhigang; Song, Yenan 2019 Fabrication of highly efficient heterostructured Ag-CeO2/g-C3N4 hybrid photocatalyst with enhanced visible-light photocatalytic activity JOURNAL OF RARE EARTHS    2.846
18 Dong, Jintao; Li, Henan; Yan, Pengcheng; Xu, Li; Zhang, Jianming; Qian, Junchao; Chen, Jianping; Li, Huaming 2019 A composite prepared from BiOBr and gold nanoparticles with electron sink and hot-electron donor properties for photoelectrochemical aptasensing of tetracycline MICROCHIMICA ACTA    5.479
19 Peng, F; Niu, L F; Wu, M L 2019 Study on prevention of injury in traditional national sports BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY    2.452
20 Fei, Ting; Yu, Limin; Liu, Zhaoying; Song, Yanhua; Xu, Fan; Mo, Zhao; Liu, Chengbao; Deng, Jiujun; Ji, Haiyan; Cheng, Ming; Lei, Yucheng; Xu, Hui; Li, Huaming 2019 Graphene quantum dots modified flower like Bi2WO6 for enhanced photocatalytic nitrogen fixation JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE    6.361
21 Liu, Xun; Liu, Hong 2019 Application of fuzzy ordered weighted geometric averaging (FOWGA) operator for project delivery system decision-making SOFT COMPUTING    2.784
22 Zhou, Zheng; Ju, Xin; Zhou, Min; Xu, Xinqi; Fu, Jiaolong; Li, Liangzhi 2019 An enhanced ionic liquid-tolerant immobilized cellulase system via hydrogel microsphere for improving in situ saccharification of biomass BIORESOURCE TECHNOLOGY    6.669
23 Asad, Hussain Syed; Yuen, Richard Kwok Kit; Liu, Jinfeng; Wang, Junqi 2019 Adaptive modeling for reliability in optimal control of complex HVAC systems BUILDING SIMULATION    2.238
24 Gu, Xin; Lei, Lei; Sun, Yunfei; Si, Xiongyuan; Wang, Mingdi; Li, Feng; Yang, Gang; Yang, Limei; Pan, Gebo; Huang, Wei 2019 Microfluidic diffraction phase microscopy for high-throughput, artifact-free quantitative phase imaging and identification of waterborne parasites OPTICS AND LASER TECHNOLOGY    3.319
25 Li, Cui-Min; Li, Chun-Ying; Wang, Lei  Reliable data transmission method based on 6LoWPAN for building energy systems BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 
26 Chen, Bingda; Su, Meng; Pan, Qi; Zhang, Zeying; Chen, Shuoran; Huang, Zhandong; Cai, Zheren; Li, Zheng; Qian, Xin; Hu, Xiaotian; Song, Yanlin 2019 Fully Printed Geranium-Inspired Encapsulated Arrays for Quantitative Odor Releasing ACS OMEGA    2.584
27 Zhang, Xuan; Zhao, Taocheng; Wu, Suchen; Yao, Feng 2019 Experimental Study on Liquid Flow and Heat Transfer in Rough Microchannels ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS    0.653
28 Xi, Lijing; Zhou, Yuying 2019 Infinitely many solutions for hemivariational inequalities involving the fractional Laplacian JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS    1.136
29 Li, Chunyan; Li, Wanfei; Liu, Huanhuan; Zhang, Yejun; Chen, Guangcun; Li, Zijing; Wang, Qiangbin  An Activatable NIR-II Nanoprobe for In Vivo Early Real-Time Diagnosis of Traumatic Brain Injury ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 
30 Wen, Gui-Lin; Niu, Hua-Jie; Wang, Ai-Jun; Yin, Zheng-Zhi; Zhang, Qian-Li; Feng, Jiu-Ju 2019 Graphene wrapped Fe7C3 nanoparticles supported on N-doped graphene nanosheets for efficient and highly methanol-tolerant oxygen reduction reaction JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE    6.361
31 Chen, Xudong; Wang, Hongfan; Chan, Andrew H C; Agrawal, Anil K  Dynamic failure of dry-joint masonry arch structures modelled with the combined finite-discrete element method COMPUTATIONAL PARTICLE MECHANICS 
32 He, Anpeng; Liu, Guozhen; Lu, Hao; Zhao, Run; Gao, Ju; Wu, Quanying; Zheng, Changcheng; Jiang, Yucheng; Li, Liang  Rewritable Optical Memory Based on Sign Switching of Magnetoresistance ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS 
33 Zou, Wei; Fang, Erxi; Wang, Jiajun; Pan, Xinyu 2019 Fluorescent molecular tomographic reconstruction via compensating for modelling error JOURNAL OF MODERN OPTICS    1.657
34 Ji, Yanda; Yang, Qiang; Zhang, Xiyuan; Xu, Ruixing; Liang, Weizheng; Zhao, Run; Li, Weiwei; Ou, Xin; Yang, Hao 2019 Tuning critical phase transition in VO2 via interfacial control of normal and shear strain APPLIED PHYSICS LETTERS    3.521
35 Xie, Xuefeng; Pu, Lijie; Zhu, Ming; Wu, Tao; Xu, Yan  Spatio-temporal variability of soil salinity and sodicity in agricultural reclaimed coastal wetlands, Eastern China ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE 
36 Li, Xiang; Wang, Xiaodan; Ma, Hai; Chen, Feifei; Zeng, Xionghui 2019 White light emission from Er, Pr co-doped AlN films CHINESE OPTICS LETTERS    1.907
37 Lu, Di; Yang, Yu-E; Zhang, Weichun; Wang, Caixia; Fang, Jining; Ma, Chunlan 2019 Comparative study of electron transfer on various graphene-metallic contacts MODERN PHYSICS LETTERS B    0.929
38 He, Yan; Zhang, Xiong; Ji, Tao; Shui, Liangliang 2019 Effect of Carboxylic Density on Sulfate Sensitivity of Polycarboxylate Superplasticizers KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING    1.428
39 Chen, Shuoran; Chen, Fuming; Han, Pengju; Ye, Changqing; Huang, Suqin; Xu, Lei; Wang, Xiaomei; Song, Yanlin 2019 A stimuli responsive triplet-triplet annihilation upconversion system and its application as a ratiometric sensor for Fe3+ ions RSC ADVANCES    3.049
40 Zhang, Chengbin; Wu, Suchen; Yao, Feng; Sun, Dongke  Numerical study on vapor-liquid phase change in an enclosed narrow space NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS 
41 Zhou, Weihong; Zhang, Jingjing; Zou, Mengmeng; Liu, Xiaoqing; Di, Xiaolong; Wang, Qian; Liu, Yangyang; Liu, Ying; Li, Jianlong 2019 Feasibility of Using Rice Leaves Hyperspectral Data to Estimate CaCl2-extractable Concentrations of Heavy Metals in Agricultural Soil SCIENTIFIC REPORTS    4.011
42 Shi, Tai-Xia; Dong, Li-Juan; Chen, Yong-Qiang; Liu, Yan-Hong; Liu, Li-Xiang; Shi, Yun-Long 2019 Regulation of spatial fields in wireless power transfer with artificial magnetic conductor ACTA PHYSICA SINICA    0.644
43 Zhang, Wenhan; Wang, Zhenhua; Shen, Yi; Guo, Shenghui; Zhu, Fanglai 2019 Interval estimation of actuator fault by interval analysis IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS    3.526
44 Zhan, Yulu; Hou, Wenrong; Li, Gang; Shen, Yangbin; Zhang, Yahong; Tang, Yi 2019 Oxidant-Free Transformation of Ethylene Glycol toward Glycolic Acid in Water ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING    6.970
45 Cao, Zhaoliang; Peng, Zenghui; Xuan, Li; Zheng, Zhigang  Design and fabrication of 2 kHz nematic liquid crystal variable retarder with reflection mode LIQUID CRYSTALS 
46 Zhang, Yi 2019 Lie symmetry and invariants for a generalized Birkhoffian system on time scales CHAOS SOLITONS & FRACTALS    3.064
47 Liu, Xun; Qian, Fei; Lin, Lingna; Zhang, Kun; Zhu, Lianbo 2019 Intuitionistic Fuzzy Entropy for Group Decision Making of Water Engineering Project Delivery System Selection ENTROPY    2.419
48 Yu, Wei; Xu, Luyao; Chen, Shunjia; Yao, Feng 2019 NUMERICAL STUDY ON FLOW BOILING IN A TREE-SHAPED MICROCHANNEL FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY    2.971
49 Cao, Ziyang; Ding, Wenyu; Ma, Zhenwu; Wang, Bangfu; Wang, Zhongwang 2019 Research on the Hydrophobicity of Square Column Structures on Monocrystalline Silicon Fabricated Using Micro-Machining MICROMACHINES    2.426
50 Xia, Kai; Guo, Yongfu; Shao, Qijun; Zan, Qu; Bai, Renbi 2019 Removal of Mercury (II) by EDTA-Functionalized Magnetic CoFe2O4@SiO2 Nanomaterial with Core-Shell Structure NANOMATERIALS    4.034
51 Huang, Yumeng; Yan, Kai; Wu, Yinzhong; Hao, Xiang 2019 Decoherence of quantum parameter estimation for open Dirac particle in Garfinkle-Horowitz-Strominger dilation black hole EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C    4.843
52 Ding, Yijie; Tang, Jijun; Guo, Fei 2019 Identification of Drug-Side Effect Association via Semisupervised Model and Multiple Kernel Learning IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS    4.217
53 Zhang, Yanping; Huang, Yuqing; Wang, Chen; Mu, Qian; Jiu, Songtao; Zhu, Xudong; Zheng, Ting; Zhang, Kekun; Jia, Haifeng; Tariq, Pervaiz; Fang, Jinggui 2019 Characterization and Identification of PpEIN3 during the Modulation of Fruit Ripening Process by Ectopic Expressions in Tomato PLANT GENOME    4.042
54 Dong, Jintao; Li, Henan; Yan, Pengcheng; Xu, Li; Zhang, Jianming; Qian, Junchao; Chen, Jianping; Li, Huaming 2019 A label-free photoelectrochemical aptasensor for tetracycline based on Au/BiOI composites INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS    1.795
55 Li, Xiang; Sun, Jian-Dong; Huang, Hong-Juan; Zhang, Zhi-Peng; Jin, Lin; Sun, Yun-Fei; Popov, V V; Qin, Hua 2019 The origin of distorted intensity pattern sensed by a lens and antenna coupled AlGaN/GaN-HEMT terahertz detector CHINESE PHYSICS B    1.469
56 Wei, Weihua; Li, Yingli; Xue, Tongming; Li, Yuantong; Sun, Peng; Yang, Bin; Yin, Zhen; Mei, Changtong 2019 Tool Wear During High-speed Milling of Wood-plastic Composites BIORESOURCES    1.396
57 Ding, Weinan; Wang, Xuedong; Liu, Tingting; Gao, Ming; Qian, Feiyue; Gu, Haidong; Zhang, Zhanen 2019 Preconcentration/extraction of trace bisphenols in milks using a novel effervescent reaction-assisted dispersive solid-phase extraction based on magnetic nickel-based N-doped graphene tubes MICROCHEMICAL JOURNAL    3.206
58 Du, Liyang; Wang, Xuedong; Liu, Tingting; Li, Jieyi; Wang, Junxia; Gao, Ming; Wang, Huili 2019 Magnetic solid-phase extraction of organophosphorus pesticides from fruit juices using NiFe2O4@polydopamine@Mg/Al-layered double hydroxides nanocomposites as an adsorbent MICROCHEMICAL JOURNAL    3.206
59 Duan, Wei; Yan, Pengcheng; Dong, Jintao; Chen, Yun; He, Xiaoyang; Chen, Jianping; Qian, Junchao; Xu, Li; Li, Henan 2019 A self-powered photoelectrochemical aptamer probe for oxytetracycline based on the use of a NiO nanocrystal/g-C3N4 heterojunction MICROCHIMICA ACTA    5.479
60 Fan, Lina; Jia, Kehui; Ma, Junshan 2019 Transmission filter controlled by incident conditions in single-layer waveguide grating structures APPLIED OPTICS    1.973
61 Liu, Xin; Fan, Ji-Hong; Liu, Zhong-Xing; Yu, Yang; You, Juan-Juan; Zhu, Xiao-Qian; Zhong, Xiao-Xin; Ma, San-Jian; Lin, Zi-Xia 2019 Elimination of 4-chlorophenol in aqueous solution by the Novel Pd/MIL-101(Cr)-Hydrogen-Accelerated catalytic fenton system APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY    3.259
62 Wang, Bin; Xu, Xiaoyi; Yao, Xuewen; Tang, Hui; Ji, Fangying 2019 Degradation of phenanthrene and fluoranthene in a slurry bioreactor using free and Ca-alginate-immobilized Sphingomonas pseudosanguinis and Pseudomonas stutzeri bacteria JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT    4.865
63 Xie, Xuefeng; Pu, Lijie; Zhu, Ming; Xu, Yan; Wang, Xiaohan 2019 Linkage between soil salinization indicators and physicochemical properties in a long-term intensive agricultural coastal reclamation area, Eastern China JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS    2.669
64 Guo, Qi; Su, XunLi 2019 Almost Regular Metrics on Groups and Lipschitz-Continuity of Distance Transforms JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION    1.603
65 Li, Yang; Zhu, Xiaolin; Li, Yujia; Zhang, Mayue; Ma, Chunlan; Li, Hua; Lu, Jianmei; Zhang, Qichun 2019 Highly Robust Organometallic Small-Molecule-Based Nonvolatile Resistive Memory Controlled by a Redox-Gated Switching Mechanism ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES    8.456
66 Xie, Feng-Ming; Wu, Ping; Zou, Shi-Jie; Li, Yan-Qing; Cheng, Tao; Xie, Miao; Tang, Jian-Xin; Zhao, Xin  Efficient Orange-Red Delayed Fluorescence Organic Light-Emitting Diodes with External Quantum Efficiency over 26% ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS 
67 Deng, Daijie; Tian, Yuhui; Li, Henan; Li, Hongping; Xu, Li; Qian, Junchao; Li, Huaming; Zhang, Qi 2019 Electrospun Fe, N co-doped porous carbon nanofibers with Fe4N species as a highly efficient oxygen reduction catalyst for rechargeable zinc-air batteries APPLIED SURFACE SCIENCE    5.155
68 Wang, Lei; Wu, Quanying; Situ, Guohai 2019 Chosen-plaintext attack on the double random polarization encryption OPTICS EXPRESS    3.561
69 Zhang, Yi  Adiabatic invariants and Lie symmetries on time scales for nonholonomic systems of non-Chetaev type ACTA MECHANICA 
70 Ding, Yijie; Tang, Jijun; Guo, Fei  Identification of drug-target interactions via fuzzy bipartite local model NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 
71 Cui, Yanfeng; Ge, Yu; Li, Yahong; Tao, Jin; Yao, Jinlei; Dong, Yaping  Single-ion magnet behavior of two pentacoordinate Co-II complexes with a pincer ligand 2,6-bis(imidazo[1,5-a] pyridin-3-yl)pyridine STRUCTURAL CHEMISTRY 
72 Zhang, Ganwei; Jia, Xinying; Xing, Jiale; Shen, Shusu; Zhou, Xiaoji; Yang, Jingjing; Guo, Yongfu; Bai, Renbi 2019 A Facile and Fast Approach To Coat Various Substrates with Poly(styrene-co-maleic anhydride) and Polyethyleneimine for Oil/Water Separation INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH    3.375
73 Lin, Yan; Zhao, Shupeng; Qian, Junchao; Xu, Nan; Liu, Xiao-Qin; Sun, Lin-Bing; Li, Wanfei; Chen, Zhigang; Wu, Zhengying 2020 Petal cell-derived MnO nanoparticle-incorporated biocarbon composite and its enhanced lithium storage performance JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE    3.442
74 Liu, Yahui; Li, Xiazhang; Su, Huan; Chen, Xiaofan; Zuo, Shixiang; Qian, Junchao; Yao, Chao  Plasmonic W18O49/attapulgite nanocomposite with enhanced photofixation of nitrogen under full-spectrum light JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 
75 Chen, Xingxing; Liu, Yi-Tao; Ma, Chunlan; Yu, Jianyong; Ding, Bin 2019 Self-organized growth of flower-like SnS2 and forest-like ZnS nanoarrays on nickel foam for synergistic superiority in electrochemical ammonia synthesis JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   10.733
76 Duan, Jiao-Jiao; Feng, Jiu-Ju; Zhang, Lu; Yuan, Junhua; Zhang, Qian-Li; Wang, Ai-Jun 2019 Facile one-pot aqueous fabrication of interconnected ultrathin PtPbPd nanowires as advanced electrocatalysts for ethanol oxidation and oxygen reduction reactions INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY    4.084
77 Zhang, Lion Ying; Ouyang, Yirui; Wang, Shuo; Wu, Diben; Jiang, Mengchao; Wang, Fengqian; Yuan, Weiyong; Li, Chang Ming 2019 Perforated Pd Nanosheets with Crystalline/Amorphous Heterostructures as a Highly Active Robust Catalyst toward Formic Acid Oxidation SMALL   10.856
78 Zhang, Cheng; Li, Hua; Li, Zhuang; Li, Yang; Zhang, Qi-jian; Lu, Jian-mei 2019 Solvent-Vapor Annealing of Amphiphile/Metal Interface for Orientated Molecular Stacking and Upgraded Resistive Memory Performance MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS    2.622
79 Song, C J 2019 Noether symmetry for fractional Hamiltonian system PHYSICS LETTERS A    2.087
80 Wang, Junqi; Liu, Rundong; Zhang, Linfeng; Asad, Hussain Syed; Meng, Erlin 2019 Triggering Optimal Control of Air Conditioning Systems by Event-Driven Mechanism: Comparing Direct and Indirect Approaches ENERGIES    2.707
81 Zha, Zhenlong; Zhu, Wenjun; Chen, Feng; Qian, Junchao; Liu, Xiao-Qin; Sun, Lin-Bing; Wu, Zhengying; Chen, Zhigang 2019 Facile Synthesis of Co3O4 Nanoparticle-Functionalized Mesoporous SiO2 for Catalytic Degradation of Methylene Blue from Aqueous Solutions CATALYSTS    3.444
82 Chen, Shuo-ran; Zheng, Dao-yuan; Liu, Teng; Ye, Chang-qing; Song, Yan-lin 2019 Ratiometric Fluorescent Temperature Probe Based on Up/Down-Conversion Luminescence SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS    0.434
83 Song, Chuan-Jing; Cheng, Yao 2019 Conserved Quantity and Adiabatic Invariant for Hamiltonian System with Variable Order SYMMETRY-BASEL    2.143
84 Yu, Shuxian; Tang, Renjie; Zhang, Kun; Wu, Siyu; Yang, Xinliang; Wu, Wenjie; Chen, Yijun; Shen, Yan; Zhang, Xiaolei; Qian, Junchao; Song, Yenan; Sun, Zhuo 2019 One-step synthesis of tunable nitrogen-doped graphene from graphene oxide and its high performance field emission properties VACUUM    2.515
85 Gao, Shiqian; Wu, Yiqiu; Xie, Siyuan; Shao, Zichun; Bao, Xiumin; Yan, Yumeng; Wu, Youyi; Wang, Junxia; Zhang, Zhanen 2019 Determination of aflatoxins in milk sample with ionic liquid modified magnetic zeolitic imidazolate frameworks JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES    2.813
86 Wang, Kaiyong; Chen, Lamei 2019 Precise large deviations for the aggregate claims in a dependent compound renewal risk model JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS    1.136
87 Zhao, Run; Zhong, Junyu; Ji, Cheng; Zhao, Junting; Lu, Hao 2019 Three-dimensional ZnO/ZnxCd1-xS/CdS nanostructures modified by microwave hydrothermal reaction-deposited CdSe quantum dots for chemical solar cells SOLAR ENERGY    4.674
88 Zhao, Ziming; Sun, Wenjun; Ray, Madhumita B; Ray, Ajay K; Huang, Tianyin; Chen, Jiabin 2019 Optimization and modeling of coagulation-flocculation to remove algae and organic matter from surface water by response surface methodology FRONTIERS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING    3.883
89 Jin, Zhaoxia; Cong, Yunhan; Zhu, Suliang; Xing, Ronglian; Zhang, Dawei; Yao, Xuemei; Wan, Ruyi; Wang, Yanyan; Yu, Fang 2019 Two classes of cytochrome P450 reductase genes and their divergent functions in Camptotheca acuminata Decne INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES    4.784
90 Morozkin, A V; Garshev, A V; Yapaskurt, V O; Yao, Jinlei; Quezado, S; Malik, S K; Isnard, O 2019 Magnetic ordering of Ho6Co2Ga-type {Gd, Tb, Dy}(6)Co-2.2 Al-0.8 and Tb6Co2Al compounds by magnetization and neutron diffraction study INTERMETALLICS    3.353
91 Sun, Wenqing; Wang, Jun 2019 Demonstration for Additive Colors by Defocus Blur PHYSICS TEACHER    0.638
92 Zhai, X H; Zhang, Y 2019 Mei Symmetry of Time-Scales Euler-Lagrange Equations and Its Relation to Noether Symmetry ACTA PHYSICA POLONICA A    0.545
93 Li, Cuimin; Shen, Dandan; Wang, Lei 2019 A low power data transfer and fusion algorithm for building energy consumption monitoring INTERNATIONAL JOURNAL OF LOW-CARBON TECHNOLOGIES    1.054
94 Xu, Hao; Yao, Feng; Zhang, Chengbin 2019 NUMERICAL STUDY ON MELTING HEAT TRANSFER IN FRACTAL METAL FOAM FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY    2.971
95 Liu, Song; Yang, Hongbin; Su, Xiong; Ding, Jie; Mao, Qing; Huang, Yanqiang; Zhang, Tao; Liu, Bin 2019 Rational design of carbon-based metal-free catalysts for electrochemical carbon dioxide reduction: A review JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY    5.162
96 Zou, Yi; Ding, Yijie; Tang, Jijun; Guo, Fei; Peng, Li 2019 FKRR-MVSF: A Fuzzy Kernel Ridge Regression Model for Identifying DNA-Binding Proteins by Multi-View Sequence Features via Chou's Five-Step Rule INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES    4.183
97 Liang, Taotao; Zou, Long; Guo, Xiaogang; Ma, Xiaoqing; Zhang, Chenke; Zou, Zhuo; Zhang, Yuhuan; Hu, Fangxin; Lu, Zhisong; Tang, Kanglai; Li, Chang Ming 2019 Rising Mesopores to Realize Direct Electrochemistry of Glucose Oxidase toward Highly Sensitive Detection of Glucose ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS   15.621
98 Wang, Huili; Xia, Min; Ling, Yuhang; Qian, Feiyue; Xu, Jiaqi; Wang, Zhenfeng; Li, Jieyi; Wang, Xuedong 2019 Switchable hydrophilicity solvent based and solidification-assisted liquid-phase microextraction combined with GFAAS for quantification of trace soluble lead in raw bovine and derivative milk products FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT    2.170
99 Zhou, Yan; Zhao, Heming; Chen, Jie; Pan, Xinyu 2019 Research on speech separation technology based on deep learning CLUSTER COMPUTING-THE JOURNAL OF NETWORKS SOFTWARE TOOLS AND APPLICATIONS    1.851
100 Wu, Hengming; Liu, Xueguan; Liu, Changrong; Wang, Jiao; Yang, Xinmi 2019 Evaluation of Dielectric Loss Using the Characteristic Phase Method IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS    2.374
101 Xi, Fengyu; Jiang, Quansheng 2019 Dynamic obstacle-surmounting analysis of a bilateral-wheeled cable-climbing robot for cable-stayed bridges INDUSTRIAL ROBOT-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH AND APPLICATION    1.190
102 Wang, Chunsheng; Wang, Yuzhu; Duan, Lan; Wang, Shichao; Zhai, Musai 2019 Fatigue Performance Evaluation and Cold Reinforcement for Old Steel Bridges STRUCTURAL ENGINEERING INTERNATIONAL    0.608
103 Zhu, Botao; Cai, Yifan; Wu, Zhengtian; Niu, Fuzhou; Yang, Hao 2019 Dielectrophoretic Microfluidic Chip Integrated With Liquid Metal Electrode for Red Blood Cell Stretching Manipulation IEEE ACCESS    4.098
104 Zhao, Meng; Kumar, Alok; Wang, Cong; Xie, Bingfang; Qiang, Tian; Adhikari, Kishor Kumar 2019 Design method of dual-band Wilkinson power divider with improved out-of-band rejection performance and high design flexibility AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS    2.853


xkfw | by Dr. Radut